Statutair directeur: de rechtspositie en hoe te reageren op een ontslagaanzegging

Benoeming van de statutair directeur

Een statutair directeur wordt benoemd door de Raad van Commissarissen (RvC) of de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). Meestal is een statutair directeur zelf ook werknemer in de onderneming waarvan hij aan het hoofd staat. Op de positie van statutair directeur zijn andere wettelijke ontslagregels van toepassing waardoor een statutair directeur meer risico loopt om ontslagen te worden.

Er is geen ontslagvergunning nodig voor het ontslag van een bestuurder

Degene die bevoegd is een statutair directeur te benoemen, is ook bevoegd hem te ontslaan. Daarvoor is geen preventieve toets, door bijvoorbeeld het UWV WERKbedrijf, nodig. Dat maakt de rechtspositie van de statutair directeur dus uitermate zwak.

Toepassing arbeidsrecht

De overige bepalingen van het arbeidsrecht zijn wel van toepassing op de positie van de statutair directeur, zoals de transitievergoeding, de ontslagbescherming bij ziekte, zwangerschap, etc. In geval van een opzegverbod kan de AvA / RvC de statutair directeur alleen ontslaan uit zijn positie van bestuurder, niet uit zijn positie als werknemer. Daardoor houdt de statutair directeur recht op doorbetaling van zijn salaris totdat het ontslagverbod niet meer bestaat en de arbeidsovereenkomst beëindigd is.

Voorwaarden voor ontslag van statutair directeur

De AvA / RvC dient, bij de wens een statutair directeur te ontslaan, ook rekening te houden met de mogelijkheid van de statutair directeur om over het voorgenomen ontslag gehoord te worden, zich van juridische bijstand te laten voorzien en bij de AvA / RvC aanwezig te zijn.

Wat moet u doen als u wordt geconfronteerd met een (voorgenomen) ontslagbesluit?
Het is belangrijk dat u altijd bezwaar maakt tegen het ontslag. Hierbij zijn de volgende zaken belangrijk:

  • zo snel mogelijk een ontslagadvocaat inschakelen;
  • eventueel uitstel voor de AvA / RvC aanvragen;
  • ga naar de AvA met een advocaat en bestrijd het voornemen van de AvA / RvC of merk op dat er wellicht sprake is van een opzegverbod (ziekte, zwangerschap, etc.);
  • bestrijd de conclusie van de AvA / RvC dat de juiste ontslagprocedure is gevolgd;
  • vraag een schriftelijke bevestiging van het ontslag;
  • houd u beschikbaar voor uw werkzaamheden;
  • weiger akkoord te gaan met non-actiefstelling, vrijstelling van werk of betaald verlof;
  • weiger bedrijfseigendommen (laptop, telefoon, leaseauto, bedrijvenpas, etc.) in te leveren;
  • verzamel zoveel mogelijk relevante documenten, die aantonen dat er geen redenen zijn om de arbeidsverhouding met u te beëindigen (omzetgegevens, e-mailberichten, etc.).